Job Archives

พนักงานประจำ
สำนักงานใหญ่ ดอนเมือง
Posted 3 ปี ago
นักศึกษาฝึกงาน, พนักงานประจำ
สำนักงานใหญ่ ดอนเมือง
Posted 3 ปี ago

สวัสดิการ - การปรับเงินเดือนประจำปี - โบนัสประจำไตรมาส และโบนัสประจำปี (4 ครั้ง/ปี) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ตรวจสุขภาพประจำปี - ประกันชีวิต - เงินช่วยเหลือมรณกรรมคนในครอบครัว - ประกันสังคม - สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลพิเศษ ตนเอง,คู่สมรส ,บุตร - เงินกู้ฉุกเฉิน - ทุนการศึกษาบุตร - เงินช่วยเหลือกรณีเกิดวิบัติภัย,วาตภัย - กระเช้าเยี่ยมไข ้ - ชุดยูนิฟอร์ม (สำหรับช่างเทคนิค) - ทีพักฟรีสำหรับช่างต่างจังหวัด ฯลฯ

Read More