ส่งสินค้าเคลมประกัน

โปรดกรอกรายละเอียดการในฟอร์มให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ

เงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

  • บริษัทฯ พิจารณาจากใบรับประกัน ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานอื่นๆ โดยนับจากวันซื้อขายเป็นสำคัญ บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันสินค้าหากไม่มีเอกสารดังกล่าว
  • เงื่อนไขการรับประกันครอบคลุมเฉพาะตัวสินค้าตามสภาพการใช้งานปกติเท่านั้น ไม่รวมถึง การผุกร่อนของสารเคมี การบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง และการติดตั้งที่ไม่ถูกวิธี และความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
  • หากสินค้าที่อยู่ในระยะประกันไม่สามารถใช้งานได้อันเนื่องมาจากความชำรุด บริษัทจะซ่อมแซมหรือเห็นสมควรเปลี่ยนเฉพาะอะไหล่หรือตัวสินค้านั้นๆ โดยความรับผิดชอบจะไม่ครอบคลุมถึงการติดตั้ง รื้อถอน ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากตัวสินค้า
  • กรณีสินค้าไม่อยู่ในการประกัน อัตราค่าใช้จ่ายต่างๆ บริษัทฯจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนที่จะดำเนินการใดๆ

 

อัตราค่าบริการตรวจเช็ค - ซ่อมบำรุง

  • กรณีสินค้าที่อยู่ในระยะประกัน ฟรี* ค่าพาหนะเดินทางเข้าบริการ และฟรี* ค่าอะไหล่ โดยพิจารณาจากสภาพการใช้งานปกติและปัญหาที่เกิดจากคุณภาพสินค้าเท่านั้น
  • กรณีสินค้าพ้นเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ คิดค่าพาหนะเดินทางเข้าบริการ 500 บาท/ครั้ง
  • กรณีปัญหาที่มิได้เกิดจากคุณภาพสินค้าตามสภาพการใช้งานปกติ คิดค่าอะไหล่ – ค่าบริการตามราคาที่กำหนดดังนี้