ช่างอิเล็กทรอนิกส์ฝึกหัด

สวัสดิการ

– การปรับเงินเดือนประจำปี
– โบนัสประจำไตรมาส และโบนัสประจำปี (4 ครั้ง/ปี)
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ตรวจสุขภาพประจำปี
– ประกันชีวิต
– เงินช่วยเหลือมรณกรรมคนในครอบครัว
– ประกันสังคม
– สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลพิเศษ ตนเอง,คู่สมรส ,บุตร
– เงินกู้ฉุกเฉิน
– ทุนการศึกษาบุตร
– เงินช่วยเหลือกรณีเกิดวิบัติภัย,วาตภัย
– กระเช้าเยี่ยมไข ้
– ชุดยูนิฟอร์ม (สำหรับช่างเทคนิค)
– ทีพักฟรีสำหรับช่างต่างจังหวัด
ฯลฯ